Официр који није погазио заклетву коначно осло­бо­ђен оп­ту­жбе за ратнe злочинe у Сло­ве­ни­ји

Објављено: 06.08.2021.год.
Дра­го­мир Гру­јо­вић и род­ном Чач­ку, фото: © Гвозден Оташевић / Политика

Сло­ве­нач­ки суд уки­нио је и ре­ше­ње о при­тво­ру про­тив Гру­јо­ви­ћа, а на осно­ву пре­су­де сле­ди по­вла­че­ње две Ин­тер­по­ло­ве по­тер­ни­це про­тив офи­ци­ра


Ка­пе­тан пр­ве кла­се из Чач­ка, Дра­го­мир Гру­јо­вић (60), до­био је на кућ­ну адре­су пре­су­ду Окру­жног су­да у Но­вом Ме­сту у Сло­ве­ни­ји, ко­јом је ко­нач­но осло­бо­ђен оп­ту­жбе да је по­чи­нио кри­вич­на де­ла рат­ног зло­чи­на и по­ку­ша­ја уби­ства, по­сле по­ступ­ка ко­ји је тра­јао три де­це­ни­је. На кра­ју от­прав­ка (од­лу­ка од 10. ју­на ове го­ди­не уруче­на је ка­пе­та­ну про­шле сед­ми­це), пре­ве­де­ном у Бре­жи­ца­ма на срп­ски и по­сла­тог у Ча­чак, пред­сед­ник суд­ског ве­ћа из Но­вог Ме­ста, На­та­ли­ја Пи­цек Кинк, на­во­ди да је обра­зло­же­ње пре­су­де от­па­ло јер ни­јед­но овла­шће­но ли­це ни­је на­ја­ви­ло жал­бу, пише 
Политика.

Сло­ве­нач­ки суд уки­нио је и ре­ше­ње о при­тво­ру про­тив Гру­јо­ви­ћа, до­не­то у про­шлом ве­ку, а на осно­ву пре­су­де сле­ди по­вла­че­ње две Ин­тер­по­ло­ве по­тер­ни­це про­тив офи­ци­ра Вој­ске Ср­би­је, рас­пи­са­не на осно­ву зах­те­ва пра­во­су­ђа Сло­ве­ни­је.

То­ком по­туп­ка, Гру­јо­вић је са­слу­шан у Оде­ље­њу за рат­не зло­чи­не Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду, а пре­ко бра­ни­ла­ца и лич­но пи­сме­ни­ма одго­ва­рао су­ду у Но­вом Ме­сту, али се ни­јед­ном ни­је по­ја­вио на суђењи­ма јер би ина­че био ухап­шен чим на­пу­сти те­ри­то­ри­ју Србије. Бра­ни­ли су га адво­ка­ти Бо­рут Шкерљ из Но­вог Ме­ста и Све­то­зар Ж. Па­вло­вић из Бе­о­гра­да.

У по­след­њој, осло­ба­ђа­ју­ћој пре­су­ди, сто­ји да се од­би­ја оп­ту­жба тужи­ла­штва у Но­вом Ме­сту да је ју­на 1991, слу­жбу­ју­ћи као подофицир ЈНА у обли­жњем скла­ди­шту Мо­кро­ног, учи­нио рат­ни зло­чин та­ко што је, као за­по­вед­ник скла­ди­шта ЈНА у Пу­шћа­ви код Мо­кро­но­га, где је чу­ва­но 7,2 ми­ли­о­на ли­та­ра го­ри­ва, за­стра­ши­вао ци­вил­но ста­нов­ни­штво.

По­сле из­би­ја­ња ору­жа­ног су­ко­ба Те­ри­то­ри­јал­не од­бра­не Сло­ве­ни­је и ЈНА, 29. ју­на 1991. и на­ред­них да­на у лич­ним кон­так­ти­ма и по теле­фо­ну и пи­са­ној фор­ми, про­гла­ша­вао да ће ди­ћи у ва­здух склади­ште чи­ме је „про­у­зро­ко­вао пре­стра­ше­ност 500, 600 становни­ка у об­ли­жљим се­ли­ма Пу­шћа­ва, Хра­сто­ви­ца, Мост, Марти­ња вас и Бру­на вас, ко­ји су се од­се­ли­ли на не­ко­ли­ко да­на. Ме­ђу­тим, ту­жи­ла­штво из Но­вог Ме­ста је у за­вр­шни­ци глав­ног претре­са од­у­ста­ло од овог те­ре­ће­ња Гру­јо­ви­ћа.

Дру­го де­ло те­ре­ти­ло је овог ју­на­ка да је 29. ју­на 1991. на удаљености од пет ме­та­ра два пу­та из пи­што­ља пу­цао у команданта скла­ди­шта сло­ве­нач­ког ка­пе­та­на Бра­ни­ми­ра Фур­ла­на, те га по­го­дио са­мо јед­ним хи­цем у де­сну пре­по­ну, али без по­вре­де жи­вот­но ва­жних су­до­ва или жи­ва­ца, чи­ме би по­чи­нио по­ку­шај убиства. Де­ло је, ако је по­чи­ње­но, за­ста­ре­ва­ло ју­на ове го­ди­не, дакле по­сле три де­це­ни­је.

Гру­јо­вић је та­да пре­у­зео ко­ман­ду над скла­ди­штем, са­чу­вао имовину и 35 вој­ни­ка вер­них Ју­го­сло­вен­ској ар­ми­ји, и сви су се безбед­но по­ву­кли у Ср­би­ју, мр­твих ни­је би­ло. У то­ку ове бло­ка­де Мо­кро­но­га пред­сед­ник Сло­ве­ни­је Ми­лан Ку­чан ну­дио је те­ле­фо­ном Гру­јо­ви­ћу 500.000 ма­ра­ка да се мир­но по­ву­че и пре­да скла­ди­ште, што је Ча­ча­нин од­био.

Гвозден Отаешвић, Политика

Кључне речи:

(0)

Остале вести из рубрике

Друштво

Вучић у посети Ивањици, Хаџи Продановој пећини и Голији

Председник Србије Александар Вучић ће сутра боравити у посети Ивањици. Том приликом, председник Вучић ће обићи једну...

Осамдесет одсто грађана Србије против увођења санкција Русији
Осамдесет одсто грађана Србије против увођења санкција Русији

У јавном мњењу Србије доминира мишљење да је Русија наш најважнији спољнополитички партнер, а 80 одсто...

2022-06-30 14:22:01

Власти Лавова забраниле рад канонској Украјинској православној цркви
Власти Лавова забраниле рад канонској Украјинској православној цркви

У Лавову је одлуком Градског већа забрањен рад (канонске) Украјинске православне цркве, рекао је Јуриј Ломага,...

2022-06-30 14:13:38

Патријарх Порфирије: Постигнута сагласност око Темељног уговора
Патријарх Порфирије: Постигнута сагласност око Темељног уговора

Патријарх Порфирије je изјавио после састанка са црногорским премијером Дританом Абазовићем, да су постигнути договор и...

2022-06-30 13:20:22

Данас је Видовдан: Није важно каква нас сила напада, већ колику светињу бранимо
Данас је Видовдан: Није важно каква нас сила напада, већ колику светињу бранимо

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Видовдан када црква вјековима даје помен кнезу Лазару Хребељановићу...

2022-06-28 08:39:29

Ветерани 63. Падобранске бригаде позвали на заштиту Хаџи Проданове пећине у Ивањици од минирања
Ветерани 63. Падобранске бригаде позвали на заштиту Хаџи Проданове пећине у Ивањици од минирања

Ветерани 63. Падобранске бригаде позвали на очување Хаџи Проданове пећине у Ивањици

2022-06-27 16:01:39

Ове године у Србији више рођених, а мање умрлих
Ове године у Србији више рођених, а мање умрлих

За првих пет месеци у Србији је рођено 24.171 деце, што је за 515, односно 2,2...

2022-06-27 06:00:25

Железнички саобраћај од Мелитопоља до Крима креће 1. јула
Железнички саобраћај од Мелитопоља до Крима креће 1. јула

Између Мелитопоља и Крима од 1. јула ће бити пуштен пробни режим железничке комуникације, рекао је...

2022-06-21 21:12:58

РТ: Све што нас некако повезује са руском империјом треба избацити, каже заменик украјинског министра образовања
РТ: Све што нас некако повезује са руском империјом треба избацити, каже заменик украјинског министра образовања

Кијев је спреман да избаци руску литературу из образовних програма, јер је оцењена као "претешка" и...

2022-06-21 07:46:02

Подршка наталитету и очувању репродуктивног здравља
Подршка наталитету и очувању репродуктивног здравља

Компанија НИС расписује конкурс у оквиру програма „Заједници заједно 2022“

2022-06-17 12:51:09

РТ: Трећи светски рат је проглашен - папа Фрања
РТ: Трећи светски рат је проглашен - папа Фрања

Папа се пожалио на војне сукобе широм света и рекао да је руско-украјинска криза можда „испровоцирана“

2022-06-15 07:50:03

Дарко Младић: Здравствено стање генерала доста лоше и стално се погоршава
Дарко Младић: Здравствено стање генерала доста лоше и стално се погоршава

Здравствено стање генерала Ратка Младића је погоршано, саопштио је за ТАСС син генерала, Дарко Младић. „Нажалост, немам...

2022-06-14 20:12:54

Први руски пасоши издати у Запорошкој и Херсонској области
Први руски пасоши издати у Запорошкој и Херсонској области

Први становници Запорошке и Херсонске области добили су руске пасоше, саопштиле су локалне администрације за РИА...

2022-06-11 10:10:14

Никинорова: Британија и Мароко су могли да пошаљу адвокате за своје грађане
Никинорова: Британија и Мароко су могли да пошаљу адвокате за своје грађане

Министар спољних послова ДНР Наталија Никонорова је саопштила да Британија и Мароко имају могућност да пошаљу адвокате...

2022-06-11 07:06:00

Врховни суд ДНР осудио на смрт три страна плаћеника
Врховни суд ДНР осудио на смрт три страна плаћеника

Врховни суд Доњецке Народне Републике осудио је двојицу држављана Британије и једног држављанина Марока, који су...

2022-06-09 15:54:03

У Запорошкој области више од 70.000 грађана поднело захтев за руски пасош
У Запорошкој области више од 70.000 грађана поднело захтев за руски пасош

У Запорошкој области поднето је више од 70.000 захтева за руске пасоше, а процес њиховог добијања...

2022-06-07 08:21:38

Еколошка акција Клуба волонтера НИС-а на Ади Циганлији
Еколошка акција Клуба волонтера НИС-а на Ади Циганлији

Светски дан заштите животне средине обележен чишћењем приобаља Саве

2022-06-05 14:05:49

У Мариупољу ће бити суђено украјинским милитантима и страним плаћеницима
У Мариупољу ће бити суђено украјинским милитантима и страним плаћеницима

У Мариупољу би могло бити одржано привремено суђење украјинским милитантима, изјавила је за РИА Новости Елена...

2022-06-02 14:49:02

Шишкина: Суд за украјинске милитанте би могао укључивати представнике европских земаља
Шишкина: Суд за украјинске милитанте би могао укључивати представнике европских земаља

Представници европских земаља могу да постану судије у међународном трибуналу над украјинским милитантима, позиви су послати,...

2022-06-01 20:12:47

НАТО нема правни имунитет за ратне злочине, наводе Тартаља и Алексић
НАТО нема правни имунитет за ратне злочине, наводе Тартаља и Алексић

НАТО нема правни имунитет у случајевима ратног злочина - бомбардовања Србије гранатама са осиромашеним уранијумом, рекли...

2022-06-01 09:00:55

У Мелитопољу отворена прва канцеларија за пријем докумената за добијање руског држављанства
У Мелитопољу отворена прва канцеларија за пријем докумената за добијање руског држављанства

У Мелитопољу је отворена прва канцеларија за пријем докумената за добијање руског држављанства, те је почео...

2022-05-31 10:21:28

Херсонска и Запорошка област прешле на руски интернет и мобилне комуникације
Херсонска и Запорошка област прешле на руски интернет и мобилне комуникације

Херсонска и Запорошка област прешле су на руске мобилне комуникације и интернет, изјавио је за РИА...

2022-05-31 07:35:02

РТ: Украјинска православна црква прогласила независност од Московске патријаршије
РТ: Украјинска православна црква прогласила независност од Московске патријаршије

Украјински огранак је прогласио независност, док Москва упозорава да би раскол могао довести до њеног нестанка

2022-05-28 15:01:01

Дарко Младић: Не морате бити лекар да бисте констатовали колико је генерал слаб и болестан, информација о лечењу практично нема
Дарко Младић: Не морате бити лекар да бисте констатовали колико је генерал слаб и болестан, информација о лечењу практично нема

Здравствено стање некадашењг команданта Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића, нагло се погоршало у затвору у...

2022-05-28 13:09:23

Патријарх Кирил поздравио обнављање општења између СПЦ и Охридске Архиепископије
Патријарх Кирил поздравио обнављање општења између СПЦ и Охридске Архиепископије

Патријарх московски и целе Русије Кирил је поздравио „важан историјски догађај“ - поновно општење Охридске архиепископије...

2022-05-28 12:54:27

rt drustvo
baner rakija desno drustvo
baner apartman desno / drustvo
baner obzor desno - drustvo

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости:
Фото дана Доњецк

Доњецк